ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Планове за дейността на училището

Годишен план на училището за учебната 2018-2019 одина ---> Изтегли

 

Правилник за дейността на училището ---> Изтегли

 

Програма за целодневна организация на учебния ден ---> Изтегли

 

Правилник за пропускателния режим ---> Изтегли

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи ---> Изтегли

 

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите училище ученици ---> Изтегли

 

Училищен учебен план --> Изтегли