FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Планове за дейността на училището

Годишен план на училището за учебната 2023-2024 ---->изтегли 

 Правилник за дейността на училището ----> изтегли

 Програма за целодневна организация на учебния ден 

 Правилник за пропускателния режим ----> изтегли

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи ----> изтегли 

 План за дейности за  намаляване дела на преждевременно напусналите училище ученици ---->изтегли 

 Мерки за повишаване качеството на образованието ---->изтегли

План БДП ----> изтегли

План за изпълнение на национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността ---->изтегли 

 Процедура за налагане на наказания и санкции ---> изтегли