FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Стратегия за развитие 2023 - 2028

 

Стратегия за развитието на училището в периода 2023 - 2028 година- приета на заседание на Педагогическия съвет с решение №3 към протокол №9/07.09.2023 г.

Съдържание:

І.Общи хположения

1.Нормативна основа

2. История. Статут.

3. Администриране.

ІІ. Анализ на състоянието на образователната институция .

ІІІ. SWOT анализ

ІV. Мисия и визия на училището.

V. Стратегическа цел и подцели.

VІ. Индикатори за измерване на дейностите по изграждане системата за качеството.

VІІ. Приложение: План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на училището.

Плана съдържа:Оперативни цели -заложени дейности, срокове, отговорници, бюджет и индикатори.

Плана се изготвя за всяка учебна година.