ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Обява за ръководители на групи

http://ou-kovachitza.com/uploads/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.PDF 

 

 Обява за свободни места  на ръководители на групи по проект  BG05M2OP001-3.007-0002-C01  "По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми от две училища в село Ковачица“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондов в изпълнение на СВОМР на МИГ Лом