FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Обществен съвет

Общественият съвет към училището извършва своята дейност съгласно Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Ролятя на обществения съвет се състои в извършване на редица дейности, насочени само и единствено към:

1. Подпомагане развитието на училището.

 

Членове на Обществения съвет избрани през 2024 г.

1. Крум Замфиров- председател- представител на финансиращия орган

2. Карамфила Иванова

3. Елена Цветанова

4. Иванка Василева

5. Венцислава Климентова

2. Осъществяване на граждански контрол върху неговото управление.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Одобрява стратегия за развитие на учеилището

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програми за превенция за ранно напускане на училище, представяне на ранни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи, ученически униформи

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образованието

4. Дава становище за разпределение на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му

5. съгласува предложенията на директора за разпределение на средствата  от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията  над планирания по бюджета на училището

6. Съгласува училищния учебен план

7. Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите  при условията и реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите , директорите и другите педагогически специалисти

8. Съгласува избора на учителите на учебници и учебни помагала

9. Сигнализира при нарушения

10. Дава становища по училищния план - прием

11. Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност

Основна функция на обществения съвет е да предоставя становище по всеки един въпрос, ако такова е поискано от директор, педагогически съвет, РУО, МОН

 

На 04.11.2016 г.се проведе обща родителска среща при следния дневен ред:

1. Запознаване с правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

2. Избиране на членовае на обществения съвет към училището.

 

избрани членове:

1. Людмила Пандурска - представител на първостепенния разпоредител.

2. Димитрина Иванова- родител

3. Елена Цветанова- родител

4. Венцислава Климентона - родител

5. Милена Тодорова- родител