FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Национални програми

 През учебната 2022-2023 г.  ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Ковачица ще работи по следните национални програми:

НП "Подкрепа на образователните медиатори и социални работници"

 НП " Заедно в изкуствата и спорта" - сформирани 2 групи в модул изкуства  

Театрално изкуство -"Да разиграем сценка" - с ръководител Н. Любенова  

включени 10 ученика, възрастова група І- ІV клас

Музикално изкуство - " Музиката с ударни инстпументи"  - с ръководител О.Владимиров

включени 10 ученика , възрастова група V- VІІ клас 

Националната програма дава възможност да бъдат закупени сценични костюми, реквизити, декори, музикални инструменти и ддуги материали и реквизити необходими за изпълнението на дейностите заложени в тематичните направления на групите.

НП "Осигуряване насъвременна, сигурна и достъпна олразователн среда" , модул "Библиотеките като образоватлна среда"

Ще се обогати книжния фонд в библиотеката на училището с 174 бр. книги. Ще се създаде и обзаведе кът за четене.

Одобрената стойност на проекта за училището е в размер на 3811,24 лв.

НП "ИКТ"

модул "Електронен дневник"

модул "Средства за интернет свързаност" 

модул " Хардуерно оборуване"

През учебната 2023-2024 г. училището ще работи по следните Национални програми:

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", модул " Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, идкуства и спорт" - "Създаване/обновяване на стая за занимания по интереси /целодневна организация на учебния ден/ на обща сума 13 793,57 лв.

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", модул 2 "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата" - изграждане на външна и вътрешна площадка по БД и оборудване на кабинет. Обща сума 4450 лв.

 НП "Заедно в изкуствата и спорта" 

Модул 1 "Изкуства" 

1 група с направление "Театрално и филмово изкуство", категория "Театрално изкуство" - "да излезем на сцена" . Включени ученици от началн етап на основно образование 1-4 клас,с ръководител Надежда Любенова . Обща сума 7 580,00 лв.

1 група с направление "Музикално изкуство", категория "Вокална група за забавна и естрадна песен" . Включени ученици от прогимназиален етап на основно образование 5-7 клас, с ръководител Бистра Дамянова. Обща сума 7 970,00 лв. 

 НП ИКТ "Средства за електронен дневник" в размер на 650,00 лв.

Снимков материал за дейността на групите ще откриете в рубрика "Галерия" - НП "Заедно в изкуствата и спорта"