ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Национални програми

 През учебната 2022-2023 г.  ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Ковачица ще работи по следните национални програми:

НП "Подкрепа на образователните медиатори и социални работници"

 НП " Заедно в изкуствата и спорта" - сформирани 2 групи в модул изкуства  

Театрално изкуство -"Да разиграем сценка" - с ръководител Н. Любенова  

включени 10 ученика, възрастова група І- ІV клас

Музикално изкуство - " Музиката с ударни инстпументи"  - с ръководител О.Владимиров

включени 10 ученика , възрастова група V- VІІ клас 

Националната програма дава възможност да бъдат закупени сценични костюми, реквизити, декори, музикални инструменти и ддуги материали и реквизити необходими за изпълнението на дейностите заложени в тематичните направления на групите.

НП "Осигуряване насъвременна, сигурна и достъпна олразователн среда" , модул "Библиотеките като образоватлна среда"

Ще се обогати книжния фонд в библиотеката на училището с 174 бр. книги. Ще се създаде и обзаведе кът за четене.

Одобрената стойност на проекта за училището е в размер на 3811,24 лв.

НП "ИКТ"

модул "Електронен дневник"

модул "Средства за интернет свързаност" 

модул " Хардуерно оборуване"