ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Учебен календар

 ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г.

 

 

   І. Начало на учебната 2020/2021 година: 15.09.2020 г.

II.Продължителност на първия учебен срок : 18 седмици

III. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.   Есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл.   Коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл.    Междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.    пролетна за I- VII клас

 

  1. Учебни дни за учениците от VII клас

16.06.2021 г. НВО БЕЛ

18.06.2021 г. НВО Математика

 

V.Не учебни дни за учениците от I-VIІ клас

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. Втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за ученици, просветни и културни дейности

 

VІ.Не учебни дни за учениците от I-IVклас, V клас,VI клас

16.06.2021 г. НВО БЕЛ

18.06.2021 г. НВО Математика

 

VІІ.Край на първи учебен срок: 29.01.2021 г.

 

VІI. Начало на втория учебен срок: 04.02.2021 г.

 

VІII. Край на втория учебен срок:

 

31.05.2021 г. за учениците от IІІІ клас   (14 учебни седмици + 1седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. за учениците от ІV- VI (16 учебни седмици)

30.06.2020 г. за учениците от VIІ (18 учебни седмици)

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

Прикачени документи

Дневен режим на училището.pdf