ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

BG05M2OP001-3.007-0002-C01 "По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми от две училища в село Ковачица“

 

 

Проект BG05M2OP001-3.007-0002-C01  "По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми от две училища в село Ковачица“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондов в изпълнение на СВОМР на МИГ Лом

Сформирани четири групи по проекта

1. Допълнително обучение по Български език и литература

2. Нарисувай света - група по приложно и изобразително изкуство

3. Танцът е в кръвта ни  - група за танци от различни етноси и народи

4. Спортът е за всички - група за спорт и здраве

Партньор по проекта е ПГ по СС "Дунавска земя" село Ковачица

Сформирани 4 групи по проекта.

1. Домълнително обучение по БЕЛ

2. Нарисувай света

3. Спортът е за всички 

4. Танцът е в кръвта ни