FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Квалификация на педагогическите специалисти

 

През 2020 и 2021 г. педагогическите специалисти  са преминали през следните обучения за квалификация :

"Работа с интерактивни методи.Управление на груповата динамика и груповия процес"

"Тренинг за  комуникативни умения за работа с трудни класове и овладяване на асертивното поведение" 

" Работа в електронна платформа - преподаване в Teams"

" Работа в мултикултурна среда.Активизиране на родителската общност"

 

3 учители придобили V ПКС

3 учители придобили ІV ПКС

В периода 2013- 2014 г. по Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" се обучиха 8 педагогически специалисти в 5 направления.

 

І НАПРАВЛЕНИЕ "Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците"

1. Надежда Веселинова Спасова

2. Мария Станева Мирчева

 

ІІ НАПРАВЛЕНИЕ "Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното насилие, агресия и други негативни прояви"

1. Миглена Йорданова Кирилова

2. Надежда Димитринова Любенова

3. Даниела Лазаринчова Георгиева

4. Александър георгиев Александров

 

ІІІ НАПРАВЛЕНИЕ "Обучение на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП"

1. Елеонора Русева Йорданова

 

ІV НАПРАВЛЕНИЕ "Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда"

1. Абдулкарим Ададрашид Алмасри

 

V НАПРАВЛЕНИЕ "Обучение на директори на училища и детски градини за работа с делегирани бюджети"

1. Румяна Петрова Вацова

 

 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" в изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 по ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.

 

през учебната 2018/2019 г. 7 педагогически специалисти преминаха обучения в направления:

"Иновативни методи в преподаването" на тема "Използване на електронна дъска и преподаване чрез специализиран софтуер" - 5 педагогически специалисти

"Позитивна училищна среда" на тема "Всеки ученик ще бъде отличник":практики за активизиране на учениците  и стимулиране на ученическата активност - 2 педагогически специалисти