FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

BG05M20P001-2.011-0001

По проект подкрепа за успех са сформирани 12 групи за допълнително обучение по БЕЛ, Математика, БЗО, Природни науки. 

В групите  за допълнителни занимания са включени ученици след направено проучване по механизъм за идентифициране пропуските на учениците, риск от преждевременно напускане на училище, ученици от уязвими групи и социално слаби семейства , както и ученици с родители с нисък образователен статус или липса на такъв.

1. Сформирани групи за допълнително обучение :

 първи крас - 1 група по БЕЛ и 1 група по математика - ръководител Миглена Кирилова

втори клас - 1 група по БЕЛ и 1 група по математика - ръководител Огнян Владимиров

трети крас - 1 група по БЕЛ - ръководител Огнян Владимиров, 1 група по математика - ръководител - Юлия Борисова

четвърти клас - 1 група по БЕЛ и 1 група по математика - ръководител Надежда Любенова

пети и шести клас - сборна група по Природни науки - ръководител Надежда Спасова

седми клас - 1 група по БЕЛ - ръководител Борян Никифовор

                      1 група по математика - ръководител Оля Георгиева

                      1 група по БЗО - ръководител Надежда Спасова

заниманията на групите се провеждат след редовните учебни занятия по два часа седмично.