FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Твоят час

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности( ТВОЯТ ЧАС)- фаза І" по Оперативна програма "наука и образование за интелигентен растеж"2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

 

Учениците ще участват в следните групи за извънкласни дейности:

 

1. Извънкласни занимания по Български език и литература за преодоляване на затруднения в начален етап на основно образование І- ІV клас.

 

2. Извънкласни занимания по Математика за преодоляване на затруднения  в начален етап на основно образование І- ІV клас.

 

3. Извънкласни занимания по БЕЛ - " Четем и пишен на езика на Вазов"

 

Извънкласни форми по интереси:

4. Приложно и декоративно изкуство.

 

5. " Танци за малки и големи"

 

6. С велосипед сред природата - вело - еко клуб