ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Документи

Училищни учебни планове за учебната 2022-2023 г. са разработени съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14,  чл.16 и чл.17 на Наредба 4 от 30.11.2015 г.  за Учебния план (обн. ДВ. бр.94 от 4.12.2015 г., ...изм. и доп. ДВ. бр.69 от 26.08.2022 г.) (акт. 31.08.2022 г.)