FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Квалификации

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ковачица е партньор по  проект  „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда". Бенефициент на проекта е Сдружение „Активно общество“, гр. Видин.  В рамките на проекта е предвиден обучителен цикъл за 140 специалисти, който включва обучения за работа в мултикултурна среда за учители, директори, образователни медиатори от 7 образователни институции от областите Видин и Монтана. Две от предвидените обучения завършват с присъждане на 3 квалификационни кредита по теми за работа в мултикултурна среда.

Към момента 10 учители и медиатори от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ковачица са се включили в обучение без кредити на тема „Психо-социална работа с деца и младежи в мултикултурна среда“, което се проведе на място в образователната институция с обучители експерти от Сдружение „Активно общество“. Обучението се проведе в периода 07 – 09.02. 2022г.

В периода 3 учители ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ковачица се включиха в изнесено обучение без кредити на тема „Интегриране на неформалното обучение интерактивни методи на работа в мултикултурна среда.“. Обучението се проведе от експерти от Сдружение „Активно общество“ в периода 26- 28 март 2022г в с. Стакевци.

 

Сдружение „Активно общество“ като Бенефициент по проекта отговаря за планирането на  обученията в рамките на проекта. След съгласуване с нашата институция се изготвя график за обученията.  Към  момента не са насрочени дати за селдващи обучения без кредити, както и за такива, които завършват с присъждане на 3 квалификационни кредита по теми за работа в мултикултурна среда.

Обучение на педагогическите специалисти - 11.09-14.09.2022 г. " Управление на качеството в образованието. Изработване и въвеждане на система за проследяване качесгтвото в детската градина/учибището.Самооценка и подготовка за инспектиране на НИО" присъдени 2 квалификационни кредита (32 академични часа)

 

Обучение на педагогическите специалисти - 28-29 ноември 2022 г.

Обучител Център за междуетнически диалог и толерантност - Амалипе, град Велико Търново 

Тема: "Идеи за иновативно училище" / УИН 87850015

Лектор: Йонка Данова 

Място на провеждане: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Ковачица

Брой квалификационни кредита: 1 

Прикачени документи

План за квалификация