FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 Във връзка със Заповед № РД 09--2205/04.02.2022 г. на МОН, Заповед № РД 01-97/03.02.2022 г. на РЗИ Монтана и Заповед на директора на училището №239/04.02.2022 г. учениците се обучават съгласно следния график:

присъствено

учениците от І-ІV клас се обучават присъствено за периода от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

учениците от VІІ клас се обучават присъствено за периода от 07.02.2022 г. да 11.02.2022 г. включително

учениците от V и VІ клас се обучават присъствено за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително

обучение в електронна среда от разстояние

учениците от V и VІ се обучават в ОРЕС за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително 

учениците от VІІ клас се обучават в ОРЕС за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително

Подробности за обучението може да прочетете в прикачените заповеди

 

Във  връзка със заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД 01-324/20.10.2021 г. на РЗИ Монтана, Заповед № РД09-3596 на Министъра на образованието  и  Заповед № 113/201.10.2021 г. на директора на ОУ "Св. Св. Кирил и методий" с. Ковачица ,учениците от І до VІІ клас ще се обучават от разстояние в платформата Teams за периода от 21.10.2021 г. до 03.11.2021 г. с начален час 9,00 часа. 

Заповед за организацията на ОРЕС в училище, График за начало и край на онлайн часовете и тяхната продължителност, Заповед на Министъра на здравеопазването ще намерите в прикачени документи в долната част на страницата.

 

съгласно заповед на РЗИ Монтана РД- 01-315/12.10.2021 г. и заповед на Министъра на образованиета РД09-3186/12.10.2021 г. считано от 13.10.2021 г. до 26.10.2021 г. учениците от V и VІ ще се обучават от разстояние в електронна среда. Обучението ще се осъществява в платформата Teams. Всеки ученик влиза със създадения му профил и потребителско име определен за платформата.

Начало на учебните занятия 8,05 часа - по 30 минути учебен час. Класните ръководители ще предостават графика за учебното време на учениците от V и VІ клас за обучение в ОРЕС

 ПЛАН и УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН/ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ----->ИЗТЕГЛИ

 

нлайн ресурси и материали за І клас 

  https://ucha.se/videos/

електронно четими учебници на издателство "Просвета" +

http://www.e-prosveta.bg/Онлайн русурси и материали за ІІ клас

https://ucha.se/videos/

електронно четими учебници на издателство "Просвета" +

www.e-prosveta.bgОнлайн ресурси и материали за ІІІ клас

електронно четими учебници на издателство БУЛВЕСТ https://klett.bg/ 

https://ucha.se/videos/Онлайн ресурси и материали за ІV клас

електронно четими учебници на издателство " Просвета"+   http://www.e-prosveta.bg/

https://ucha.se/videos/

https://editor.nimero.com/

 

 Онлайн ресурси и материали за учениците от V- VІІ клас

електронно четими учебници на издателствата "Просвета"; "Клет" ; "Анубис" ; "Булвест 2000"

  https://klett.bg/ 

https://editor.nimero.com/

http://www.e-prosveta.bg/

https://ucha.se/videos/

Английски език за учениците от ІІ - VІІ клас

 https://klett.bg/ 

hhttps://editor.nimero.com/

https://ucha.se/videos/

https://classroom.google.com

 ПРЕМИНАВАНЕ НА ОТДЕЛЕН УЧЕНИК В ОРЕС ПО НЕГОВ ИЗБОР/ИЗБОР НА РОДИТЕЛ Е ВЪЗМОЖНО:

1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУОи след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъствения образователен процес в училище не е преустанове, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:

2.1 ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на учееника в училище поставя в риск живота или здравето му;

2.2 ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

2.3 по избор на ученика в условията на чл.12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на РУО Монтана;

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването.

Процедурата за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда е подробно описана в Раздел ІІІ на Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование.