ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

   Заповед и график за провеждане на обучение - ОРЕС и присъствено за периода от 04.02.2021г. до 17.03.2021 г. --->изтегли

 

ГРАФИК И УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН/ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ----->ИЗТЕГЛИ

ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ----->ИЗТЕГЛИО

нлайн ресурси и материали за І клас 

  https://ucha.se/videos/

електронно четими учебници на издателство "Просвета" +

http://www.e-prosveta.bg/Онлайн русурси и материали за ІІ клас

https://ucha.se/videos/

електронно четими учебници на издателство "Просвета" +

www.e-prosveta.bgОнлайн ресурси и материали за ІІІ клас

електронно четими учебници на издателство БУЛВЕСТ https://klett.bg/ 

https://ucha.se/videos/Онлайн ресурси и материали за ІV клас

електронно четими учебници на издателство " Просвета"+   http://www.e-prosveta.bg/

https://ucha.se/videos/

https://editor.nimero.com/

 

 Онлайн ресурси и материали за учениците от V- VІІ клас

електронно четими учебници на издателствата "Просвета"; "Клет" ; "Анубис" ; "Булвест 2000"

  https://klett.bg/ 

https://editor.nimero.com/

http://www.e-prosveta.bg/

https://ucha.se/videos/

Английски език за учениците от ІІ - VІІ клас

 https://klett.bg/ 

hhttps://editor.nimero.com/

https://ucha.se/videos/

https://classroom.google.com

 ПРЕМИНАВАНЕ НА ОТДЕЛЕН УЧЕНИК В ОРЕС ПО НЕГОВ ИЗБОР/ИЗБОР НА РОДИТЕЛ Е ВЪЗМОЖНО:

1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУОи след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъствения образователен процес в училище не е преустанове, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:

2.1 ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на учееника в училище поставя в риск живота или здравето му;

2.2 ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

2.3 по избор на ученика в условията на чл.12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на РУО Монтана;

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването.

Процедурата за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда е подробно описана в Раздел ІІІ на Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование.